Integritetspolicy/GDPR – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 

 

Advokatbyrån Swart AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdrag förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. 

Advokatbyrån behandlar personuppgifter för att genomföra obligatorisk jävs- (och i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings-och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig, en rättslig förpliktelse eller, vid offentliga förordnanden, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatbyrån och annan advokatbyrå i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. 

Advokatbyrån inhämtar personuppgifterna i första hand från domstolar, myndigheter eller direkt från dig. Vi kan komma att behandla olika personuppgifter beroende på ändamålet med behandlingen. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, postadress och övriga uppgifter av betydelse i samband med antagande och utförande av uppdrag. 

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje part såsom domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas för ärendets natur. 

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatbyrån Swart AB om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

 

Kontakta oss på nedanstående postadress eller e-postadress om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrån Swart AB 

Org. nr: 556999-1382 

Postadress: Jungfrugatan 45, 114 44 Stockholm 

Telefon: 08-320125 

Webbadress: www.advokatswart.se 

E-postadress: camilla.swart@advokatswart.se