Kunskap

Advokatbyrån Swart besitter god juridisk kunskap och levererar professionalism och kvalitet

Erfarenhet

Advokatbyrån Swart har gedigen erfarenhet av mål som kräver specialistkompetens vilket ger dig trygghet

Engagemang

Advokatbyrån Swart står för personligt engagemang, tillgänglighet och lyhördhet för dina behov

Advokatbyrån Swart

Advokatbyrån Swart är en advokatbyrå med särskild inriktning på brottmål och familjerätt. Advokatbyrån Swart är baserad i Stockholm och arbetar med uppdrag i hela Sverige. Advokat Camilla Swart är innehavare av Advokatbyrån Swart.

Camilla Swart vet att det kan vara oerhört tungt och påfrestande att gå igenom en domstolsprocess och detta oavsett om du är brottsoffer, misstänkt eller part i till exempel en vårdnadstvist. Då är det viktigt att ha en kompetent och driven advokat som kämpar för din sak och oavsett om målet är litet eller stort.

Camilla Swart har lång tids erfarenhet av arbete vid advokatbyråer och har biträtt klienter i en stor mängd ärenden, mål och domstolsprocesser.

Camilla Swart är specialiserad på brottmål och familjerätt.

Camilla Swart har stor erfarenhet och specialistkunskap gällande biträde av brottsoffer i mål med hedersrelaterad brottslighet, allvarliga hotbilder, sexualbrott, samt annan grov brottslighet. Hon har en gedigen erfarenhet av att agera ombud i mål gällande vårdnad, boende och umgänge, och inte sällan av komplicerat slag.

Camilla Swart åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentlig försvarare.

Camilla Swart åtar sig uppdrag som ombud i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge, olika frågor relaterade till en ansökan om äktenskapsskillnad, samt vidare uppdrag som biträde i LVU-mål.

Varmt välkommen att höra av dig till Advokatbyrån Swart!

Bakgrund:
Advokatbyrån Swart AB, Innehavare (2018)
Advokatbyrån Swart & Joleby KB, delägare (2015-2018)
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB (2013-2015)
Åklagarmyndigheten, extra åklagare (2009-2012, under denna tid även föräldraledig)
Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB (2005-2009)
Notarietjänstgöring, Stockholms tingsrätt (2002-2004)
Juris kandidatexamen, Uppsala Universitet (2002)
Studier i bl.a. kriminologi vid Sonoma State University, USA, och internationell rätt/EU-rätt vid Université Libre de Bruxelles, Belgien

Kontakt:
+46-(0) 8 32 01 25
+46-(0)70-9100851
camilla.swart@advokatswart.se

”Som klient ska du känna dig trygg genom hela rättsprocessen. Advokatbyrån Swart arbetar för att ge dig stöd, ta tillvara dina rättigheter och dina intressen.”

Advokatbyrån Swart är specialiserad på brottmål, familjerätt och socialrätt

Brottmål:

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde är ett särskilt biträde som förordnas av domstol för den som har blivit utsatt för ett brott (målsägande) när förundersökning (polisutredning) har inletts. Du har rätt att begära ett målsägandebiträde och du kan också framställa önskemål att en specifik person förordnas som ditt målsägandebiträde. Målsägandebiträdet agerar som ditt stöd och juridiska biträde under rättsprocessen, såsom under förundersökningen, vid förhör och vid en rättegång, samt framställer eventuella skadeståndsanspråk.

Målsägandebiträdet är kostnadsfritt för brottsoffret.

Advokatbyrån Swart förstår hur viktigt det är att du känner dig trygg under hela rättsprocessen och att du får svar på dina frågor. Välkommen att kontakta Advokatbyrån Swart om du har några frågor eller om du önskar biträde.

Särskild företrädare för barn

En särskild företrädare för barn skall utses när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den som misstänks för brottet är barnets vårdnadshavare, eller om det befaras att vårdnadshavaren på grund av sitt förhållande till den misstänkte inte kommer ta tillvara barnens rättigheter.

Till den särskilda företrädarens uppgifter hör bland annat ta ställning till om förhör skall genomföras, samt att så sker på lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren kan även lämna tillstånd till en läkarundersökning av barnet. Den särskilda företrädaren kan framställa yrkanden om skadestånd till barnet. Det är tingsrätten som utser en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämpad för uppdraget.

Offentlig försvarare

Den som är misstänkt för brott som kan ge annan påföljd än böter har i allmänhet rätt till en offentlig försvarare. Det är en rättighet för varje person som är misstänkt för brott att begära den advokat man önskar biträde av. Välkommen att kontakta advokatbyrån för biträde.

Brottsoffer utomlands

Svensk medborgare som har varit utsatt för brott utomlands har i vissa fall rätt att får rättshjälp i Sverige. Det innebär att man kan få en svensk advokat eller jurist som ger juridisk hjälp och stöd genom processen. Det svenska rättshjälpsbiträdet kan även hjälpa till att anlita platsombud i det land där brottet är begånget. Advokatbyrån Swart företräder brottsoffer som varit utsatta för brott utomlands.

Socialrätt:

LVU

Socialnämnden kan besluta att omhänderta ett barn som riskerar att fara illa. Grunder för ett omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna beteende. Det krävs att missförhållandena gör att det finns stor risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas, och att den vård som behövs inte kan ges på frivillig väg. Barnet kan då omhändertas av socialtjänsten och överflyttas till den andre föräldern eller ett annat hem anordnat av socialtjänsten. Ett beslut om omhändertagande av barn skall alltid prövas i förvaltningsrätten.

Välkommen att kontakta advokatbyrån för biträde.

Familjerätt:

Vårdnad

Att ha vårdnaden om ett barn innebär att ha det juridiska föräldraansvaret och sörja för att barnets behov blir tillgodosedda. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man har en bestämmanderätt över frågor som till exempel barnets skolgång och folkbokföring. Det innebär även en rätt till insyn i barnets liv, skolgång och vårdbehov m.m.

Ett barn kan antingen stå under vårdnad av en av föräldrarna (ensam vårdnad) eller båda föräldrarna (gemensam vårdnad). Från födelsen står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, om de är gifta med varandra. I annat fall utövas vårdnaden av modern ensam.

Om föräldrarna inte kan komma överens om gemensam vårdnad, kan den förälder som önskar ha del i vårdnaden vända sig till tingsrätten och i en ansökan om stämning yrka att vårdnaden skall vara gemensam. För det fall föräldrarna inte kan enas i frågor rörande barnet, eller om den ena föräldern inte är lämplig att ha del i vårdnaden om barnet, kan en förälder på samma sätt vända sig till tingsrätten och ansöka om att anförtros ensam vårdnad.

Välkommen att kontakta advokatbyrån för biträde.

Barns boende

Ett barn vars föräldrar har separerat kan antingen bo hos en av föräldrarna eller bo växelvis, t.ex. varannan vecka, hos sina föräldrar. Att ett barn bor hos en av föräldrarna innebär att barnet spenderar sin huvudsakliga tid hos en av föräldrarna, även om barnet oftast har umgänge, i mer eller mindre omfattning, med den andra föräldern.

Lagstiftning och rättspraxis anger olika omständigheter som har betydelse vid bedömningen av vad som är lämpligt gällande barnets boende hos sina föräldrar. Hänsyn brukar även tas till vilken ålder barnet uppnått.

Välkommen att kontakta advokatbyrån för biträde.

Umgänge

Ett barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar, vilket i de allra flesta fall innebär att barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med.

Hur umgänget utformas kan variera. Omständigheter av betydelse för bedömningen av barnets bästa i fråga om umgänge är bl.a. barnets tidigare relation till föräldern, barnets ålder och avståndet mellan föräldrarna.

Under vissa omständigheter kan umgänge äga rum i närvaro av umgängesstöd. I vissa fall kan det anses vara till barnets bästa att umgänge med ena föräldern inte utövas alls.

Välkommen att kontakta advokatbyrån för biträde.

Äktenskapsskillnad

I samband med äktenskapsskillnad kan andra och nära kopplade frågor uppkomma. Detta kan t.ex. gälla frågor rörande kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden och frågor rörande vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn.

Advokatbyrån Swart hjälper dig att vid domstol ansöka och fullfölja en ansökan om äktenskapsskillnad, samt att i övrigt reda ut vilka andra frågor som du kan behöva hantera i samband härmed.

Övriga Ärenden:

Advokatbyrån Swart åtar sig även:

  • Ärenden om verkställighet
    Verkställighetsärenden kan aktualiseras då avtalat eller av domstolen beslutat umgänge av någon anledning inte utövas. Advokatbyrån Swart lämnar biträde i ärenden om verkställighet.
  • Frågor om faderskap
    Advokatbyrån Swart lämnar biträde i ärenden om fastställande av faderskap.
  • God man
    Advokatbyrån Swart åtar sig uppdrag som förordnad god man.

”Advokatbyrån Swart kan hjälpa dig att lösa konflikten så du kan gå vidare i livet”

Finansiering

Rättsskydd

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i flertalet hemförsäkringar. Vid en rättslig tvist kan rättsskyddet täcka en del av advokatkostnaderna. Du betalar då en självrisk (oftast 20-25 % av kostnaderna) och försäkringsbolaget står för resterande andel av kostnaderna. Advokatbyrån Swart bedömer om ditt ärende omfattas av rättsskyddet i din hemförsäkring och vi biträder dig i ansökan om rättsskydd.

Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar rättsskydd i ditt ärende kan Du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp

Rättshjälp beviljas av domstol eller av Rättshjälpsmyndigheten och innebär att staten betalar en del av dina kostnader för juridiskt biträde. Hur stor del av kostnaderna som du behöver betala själv bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Advokatbyrån Swart bistår dig i att ansöka om rättshjälp.

Kostnadsfri rådgivning

Advokatbyrån Swart erbjuder en kortare kostnadsfri juridisk rådgivning för att du snabbt ska få svar på dina mest akuta frågor och bedömning av hur du kan hantera din situation.
Fyll i formuläret här intill så kontaktar advokatbyrån dig så snart som möjligt.

Privat betalning

I det fall du inte har möjlighet att erhålla rättsskydd eller rättshjälp återstår att betala för det juridiska biträdet med privata medel. Advokatbyrån Swart lämnar gärna all nödvändig information gällande detta vid en personlig kontakt då debitering kan bero på ärendet i det enskilda fallet.

KONTAKTUPPGIFTER:

Advokatbyrån Swart AB

Tel: +46 (0) 8 32 01 25
Fax: 08 420 54 125

Jungfrugatan 45, 114 44, STOCKHOLM

I kontorsgemenskap med Advokat Julia Kempff AB

Camilla Swart

+46 (0) 8 32 01 25
+46 (0) 70 910 08 51
camilla.swart@advokatswart.se

Behandling av personuppgifter

GDPR/INTEGRITETSPOLICY

Klicka här för att läsa hur Advokatyrån Swart behandlar dina personuppgifter.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en alternativ tvistelösning som prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs vidare på Advokatsamfundets hemsida och följande länk.